SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Projekty UE Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli... Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - rok szkolny 2018/2019

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pn.: „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i TIK”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje,

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

§ 1
Informacje ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w Projekcie pn.: „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i TIK”, realizowanym przez Gminę Trzyciąż w roku szkolnym 2018/2019.

2.    Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

3.    Okres realizacji Projektu: od 10.07.2017 r. do 09.07.2019 r.

4.    Biuro Projektu znajduje się w Trzyciążu 99, 32-353 Trzyciąż, pokój nr 14.

§ 2

Cel projektu

1.    Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 296 uczniów (142K, 154M) w zakresie  nauk matematyczno - przyrodniczych i informatycznych przez realizację  dodatkowych zajęć i stosowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym eksperymentu oraz podniesienie kompetencji cyfrowych 45 nauczycieli (39K, 6M), w tym w zakresie korzystania z TIK w procesie nauczania, rozbudowanie technik przekazu wiedzy, które pozwolą uczyć nowocześnie i efektywnie.

2.    Grupą docelową są uczniowie i nauczyciele: Szkoły Podstawowej w Jangrocie, Szkoły Podstawowej w Suchej, Szkoły Podstawowej w Zadrożu.

§ 3
Słownik pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1)    Projekcie – należy przez to rozumieć projekt przebiegający pn. „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i TIK”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

2) Uczestniku – należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę Szkoły Podstawowej w Zadrożu, którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie;

3) Beneficjencie – należy przez to rozumieć Gminę Trzyciąż;

4)    Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka;

5)    Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie  pn.: „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i TIK”.

§ 4

Zakres wsparcia oferowanego w ramach Projektu

1.    Udział Uczestników w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

2.    Wsparcie dla Uczestników w ramach Projektu, w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje następujące działania:

1)    Zadanie  nr 4 "Jestem badaczem przyrody". Celem zadania jest uczenie poprzez niezwykłe doświadczenia i eksperymenty, zainspirowanie i pobudzanie uczniów do myślenia.

Wsparcie skierowane jest do uczniów szkoły podstawowej – klas IV-VII.

Zajęcia będą realizowane w 2 grupach 8-osobowych.

Zajęcia będą prowadzone w wymiarze 30 godz./rok/grupę,  w oparciu o program opracowany przez nauczyciela prowadzącego, uwzględniający wykorzystanie zakupionych w ramach Projektu narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej.

Podczas każdej edycji zajęć odbędzie się wycieczka edukacyjna do Warszawy, obejmująca swym zakresem:  laboratoria Centrum Nauki Kopernik, BioCentrum Edukacji Narodowej, Muzeum Ziemi i Geologiczne.

2)    Zadanie  nr 5 „Z matematyką przez życie” skierowane jest do uczniów szkoły podstawowej – klas IV-VII. Celem zadania będzie wykorzystywanie myślenia matematycznego przez każdego z uczestników do rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji oraz nabycie umiejętności prezentowania wyników z wykorzystaniem TIK.

Zajęcia będą realizowane w 2 grupach 8-osobowych. Będą prowadzone w wymiarze 30 godz./rok/grupę,  w oparciu o program opracowany przez nauczyciela prowadzącego, uwzględniający wykorzystanie zakupionych w ramach Projektu narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej.

3)    Zadanie  nr 6 „Ja i mój robot”. Wsparcie skierowane jest do uczniów zarówno szkoły podstawowej jak i klasy gimnazjalnej. Dotyczy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania, ma na celu wskazanie na potrzebę innowacyjności, wykorzystywania nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz stosowania nowości w zakresie technologii informacyjnej.

Zajęcia będą realizowane w 3 grupach 8-osobowych:  2 grupy wyłonione spośród uczniów klas IV-VII  szkoły podstawowej oraz 1 wyłoniona spośród uczniów klasy VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.

Zajęcia będą prowadzone w wymiarze 30 godz./rok/grupę,  w oparciu o program opracowany przez nauczyciela prowadzącego. W ramach zadania zostaną wykorzystane pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć: roboty Lego WeDo 2.0 oraz  roboty Lego Mindstorms EV3. Każdego roku trwania Projektu zostaną zorganizowane wycieczki na Wydział Robotyki jednej z krakowskich uczelni wyższych.

4) Zadanie  nr 7 „Gim Interdyscyplinarne”, w ramach którego wsparcie skierowane jest do uczniów klasy VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.

Celem zadania jest zaangażowanie uczestników zajęć w odkrywanie praw przyrody dzięki prowadzeniu eksperymentów oraz rozwiązywaniu problemów badawczych.

Zajęcia pozalekcyjne realizowane będą dla 2 grup: grupy uczniów mających trudności w nauce przedmiotów przyrodniczych oraz  grupy uczniów pragnących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia przyrodnicze.

Zajęcia będą prowadzone w grupach 5-osobowych z wykorzystaniem doposażonej w sprzęt i narzędzia TIK pracowni przyrodniczej.

W ramach zajęć odbędzie się wycieczka edukacyjna do Warszawy, obejmująca swym zakresem:  laboratoria Centrum Nauki Kopernik, BioCentrum Edukacji Narodowej, Muzeum Ziemi i Geologiczne.

5)      Zadanie  nr 8 „Laboratorium cyfrowe” skierowane do uczniów klasy VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum, ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych, w szczególności doskonalenie umiejętności  przetwarzania informacji, komunikacji oraz tworzenia informacji cyfrowej.

Zajęcia będą realizowane dla jednej grupy 8-osobowej, w wymiarze 30 godz./rok,  w oparciu o program opracowany przez nauczyciela prowadzącego.

3.    Realizacja zajęć w ramach zadań od 4 do 8, rozpocznie się w 3 tygodniu września, a zakończy w 3 tygodniu czerwca.

§ 5

Zasady rekrutacji

1.    Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

2.    Szkoła prowadzi kampanię informacyjną o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu – co najmniej tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego (informacja przekazywana ustnie podczas spotkań z rodzicami, uczniami, ogłoszeń na tablicy informacyjnej, stronie internetowej szkoły i Beneficjenta, w biuletynie informacyjnym szkoły).

3.    Rekrutacja podstawowa uczniów/uczennic prowadzona jest na początku roku szkolnego. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w ciągu roku szkolnego na wniosek Rodziców/uczniów/ nauczycieli.

4.    Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: szkolny koordynator Projektu, sekretarka szkoły i nauczyciel informatyki.

5.    Do projektu mogą zgłaszać swój udział zgodnie z kryteriami dostępu uczniowie/uczennice Szkoły Podstawowej i klasy III gimnazjalnej w Zadrożu  poprzez swoich Rodziców.

6.    W przypadku uczniów zastosowany zostanie system preferencji, czyli w pierwszej kolejności do Projektu będą kwalifikowani uczniowie/uczennice wg następujących kryteriów:

1)    kryteria dodatkowe przy rekrutacji do zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów:

a)    ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu, na koniec roku szkolnego poprzedzającego rekrutację (w przypadku ucznia klasy 4 szkoły podstawowej ocena wystawiona przez n-la prowadzącego zajęcia danego typu w kl. 3 wyrażona stopniem w skali od 1 do 6)

 • z zajęć komputerowych/informatyki – dotyczy rekrutacji do zajęć: "Ja i mój robot",  "Laboratorium cyfrowe";
 • 2 punkty – ocena bardzo dobra lub celująca;
  1 punkt – ocena dobra,
 • z matematyki (dotyczy rekrutacji do zajęć "Z matematyką przez życie")
  2 punkty – ocena bardzo dobra lub celująca;
  1 punkt  – ocena dobra,
 • z przyrody (dotyczy rekrutacji do zajęć "Jestem badaczem przyrody")
  2 punkty – ocena bardzo dobra lub celująca;
  1 punkt – ocena dobra,
 • średnia ocen z biologii, chemii, geografii i fizyki (dotyczy rekrutacji do zajęć "Gim interdyscyplinarne")
  2 punkty – średnia 5,0 i więcej;
  1 punkt  – średnia powyżej 3,5;

b)    posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego – 1 punkt;

c)    sytuacja ekonomiczna rodziny w rozumieniu niskich dochodów (w oparciu o zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy finansowej) – 1 punkt;

d)    posiadanie przez ucznia opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych – 1 punkt;

e)    wniosek n-la prowadzącego zajęcia danego typu o zainteresowaniach lub uzdolnieniach kierunkowych ucznia – 1 punkt,

2)    kryteria dodatkowe przy rekrutacji do zajęć "Gim interdyscyplinarne" dla uczniów mających problemy z nauką przedmiotów przyrodniczych:

a)    średnia ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów: biologia, chemia, geografia, fizyka na koniec roku szkolnego poprzedzającego rekrutację:
2 punkty – średnia 2,5 i mniej;
1 punkt  – średnia 3,5 i mniej,

b)    wniosek n-la prowadzącego zajęcia z: biologii, chemii, geografii lub fizyki o potrzebie objęcia ucznia wsparciem – 1 punkt;

c)    posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego – 1 punkt;

d)    sytuacja ekonomiczna rodziny w rozumieniu niskich dochodów (w oparciu o zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy finansowej) – 1 punkt;

e)    posiadanie przez ucznia opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych – 1 punkt.

7.    Do zajęć kwalifikują się uczniowie którzy sumarycznie uzyskali najwięcej punktów.

8.    Kryteria o których mowa w punktach: 1a), 1b), 1d), 2a), 2c), 2e) weryfikowane będą na podstawie arkuszy ocen ucznia, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń wychowawcy klasy III SP, kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, kserokopii opinii PP-P.

9.    Kryteria o których mowa w punktach: 1c) i 2d) weryfikowane będą na podstawie zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.

10.  Kryteria o których mowa w punktach: 1e) i 2b) weryfikowane będą na podstawie wniosku  nauczyciela prowadzącego zajęcia danego typu o zainteresowaniach, uzdolnieniach kierunkowych ucznia lub wniosku nauczyciela prowadzącego zajęcia biologii, chemii, geografii lub fizyki o potrzebie objęcia ucznia wsparciem.

11.  Utworzona będzie lista rezerwowa na wypadek rezygnacji uczestników w trakcie trwania Projektu.

§ 6

Proces rekrutacji

1.    W celu zgłoszenia do Projektu ucznia/uczennicy należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub szkolnego koordynatora projektu, wypełniony i podpisany przez Rodziców komplet dokumentów rekrutacyjnych:

a)    Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy (załącznik nr 1a);

b)    kopię zaświadczenia/zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu rodziny z pomocy (jeżeli dotyczy);

c)    kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku uczniów nowo przyjętych do szkoły);

d)    zaświadczenie wychowawcy klasy III SP (jeżeli dotyczy);

e)    kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli dotyczy);

f)    kserokopię opinii PP-P (jeżeli dotyczy).

2.    Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację przez uczniów i ich Rodziców niniejszego Regulaminu.

3.    Rekrutacja prowadzona będzie przez pierwsze dwa tygodnie września 2018 roku.

4.    W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników, rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły.

5.    O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół potwierdzający spełnianie przez Kandydata/Kandydatkę wymagań formalnych i kryteriów dodatkowych oraz zakwalifikowanie do udziału w Projekcie.

6.    W przypadku uczniów posiadających taką sama liczbę punktów rekrutacyjnych, pierwszeństwo mają uczniowie z niepełnosprawnościami (posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego).

7.    Komisja Rekrutacyjna sporządza listy rankingowe na poszczególne rodzaje zajęć. Wyniki rekrutacji podaje do publicznej wiadomości, w dniu 17 września, poprzez wywieszenie list w szkole oraz na stronie www szkoły (załącznik nr 2).

8.    Osoby na listach rankingowych będą umieszczane w kolejności alfabetycznej.

9.    Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn dokumentując procedurę wyboru.

10.  Kandydaci/Kandydatki, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną uwzględnieni na listach rezerwowych poszczególnych rodzajów zajęć.

12.  W przypadku rezygnacji z danych zajęć uczestnika zakwalifikowanego do Projektu, na jego miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny uczestnik z listy rezerwowej na dane zajęcia.

13.  Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie poprzez złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do 7 dni roboczych od dnia upublicznienia listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.

14.  Z procedury odwoławczej Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół.

§ 7

Warunki udziału w Projekcie

1.    Osoby zakwalifikowane do Projektu w ciągu trzech dni roboczych od dnia upublicznienia listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie,  dostarczają podpisane i wypełnione następujące dokumenty, które są warunkiem udziału Uczestnika w Projekcie:

1)    Deklarację o uczestnictwie w Projekcie – załącznik nr 3,

2)    Oświadczenie uczestnika Projektu (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu) – załącznik nr 4,

3)    Wypełniony formularz: Zakres danych osobowych do systemu SL 2014 – załącznik nr 5.

2.    Dokumenty będą dostępne są do pobrania w sekretariacie szkoły, jak również na stronie internetowej szkoły (www.zs-zadroze.outline.pl) od 3 IX 2018 r..

§ 8

Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do Projektu, staje się Uczestnikiem Projektu, któremu przysługują prawa i obowiązki określone niniejszym Regulaminem.
 2. Zadeklarowanie przez Uczestnika udziału w Projekcie jest zobowiązaniem do udziału w zajęciach.
 3. Uczestnik ma prawo do:

1)    udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w Projekcie;

2)    korzystania z pomocy dydaktycznych;

3)    wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu.

4.   Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:

1)    przestrzegania niniejszego Regulaminu;

2)    punktualnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach, każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Odpowiedzialnym za zebranie podpisów jest osoba prowadząca zajęcia;

3)    wypełniania ankiet i diagnoz związanych z realizacją Projektu dla celów monitoringu, kontroli
i ewaluacji.

§9

Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.

2.    Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów programowych.

3.    Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga szkolny koordynator  Projektu w konsultacji z koordynatorem gminnym.