SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Projekty UE Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli... Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pn.: „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i TIK”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje,

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

§ 1
Informacje ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w Projekcie pn.: „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i TIK”, realizowanym przez Gminę Trzyciąż.

2.    Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

3.    Okres realizacji Projektu: od 10.07.2017 r. do 09.07.2019 r.

4.    Biuro Projektu znajduje się w Trzyciążu 99, 32-353 Trzyciąż, pokój nr 14.

§ 2

Cel projektu

1.    Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 296 uczniów (142K, 154M) w zakresie  nauk matematyczno - przyrodniczych i informatycznych przez realizację  dodatkowych zajęć i stosowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym eksperymentu oraz podniesienie kompetencji cyfrowych 45 nauczycieli (39K, 6M), w tym w zakresie korzystania z TIK w procesie nauczania, rozbudowanie technik przekazu wiedzy, które pozwolą uczyć nowocześnie i efektywnie.

2.    Grupą docelową są uczniowie i nauczyciele: Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jangrocie, Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Suchej, Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zadrożu.

§ 3
Słownik pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1)   Projekcie – należy przez to rozumieć projekt przebiegający pn. „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i TIK”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

2) Uczestniku – należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zadrożu oraz nauczyciela/nauczycielkę Zespołu Szkół w Zadrożu, którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie;

3) Beneficjencie – należy przez to rozumieć Gminę Trzyciąż;

4)    Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka;

5)    Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie  pn.: „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i TIK”.

§ 4

Zakres wsparcia oferowanego w ramach Projektu

1.    Udział Uczestników w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

2.    Wsparcie dla Uczestników w ramach Projektu obejmuje następujące działania:

1)    Zadanie  nr 3 "Doskonalenie nauczycieli". Wsparcie dotyczy rozwoju kompetencji i umiejętności nauczycieli w zakresie:

a)    "pracy metodą eksperymentu na matematyce" – warsztaty skierowane do nauczycieli matematyki w wymiarze 8 godz;

b)    "warsztaty przyrodnicze - praca metodą eksperymentu" – warsztaty skierowane do n-li przedmiotów przyrodniczych w wymiarze 8 godz;

c)   "wycieczka z mapą w sieci" (wykorzystywanie map on-line) – warsztaty skierowane do n-li przedmiotów przyrodniczych w wymiarze 5 godz;

d)    "rozwijania zainteresowań matematyczno-przyrodniczych" – warsztaty skierowane do n-li przedmiotów przyrodniczych i matematyki w wymiarze 8 godz;

e)    "pracy z uczniem zdolnym" – warsztaty skierowane do n-li przedmiotów przyrodniczych i matematyki w wymiarze 10 godz;

f)    "modeli pracy z użyciem narzędzi dydaktyki cyfrowej" z wykorzystaniem platformy – e- learningowej" – warsztaty skierowane do n-li wszystkich przedmiotów w wymiarze 10 godz;

g)    "projektu edukacyjnego z wykorzystaniem platformy – e-learningowej" – warsztaty skierowane do n-li wszystkich przedmiotów w wymiarze 8 godz;

h)    "wykorzystania platformy edukacyjnej w pracy n-la" – kurs e-learningowy skierowany do n-li wszystkich przedmiotów w wymiarze 30 godz;

i)    "wykorzystania darmowych narzędzi i aplikacji internetowych w pracy n-la" – kurs e-learningowy skierowany do n-li wszystkich przedmiotów w wymiarze 20 godz;

j)    "aktywnej wizualizacji z wykorzystaniem narzędzi TIK" – warsztaty skierowane do n-li wszystkich przedmiotów w wymiarze 10 godz.

2)    Zadanie  nr 4 "Jestem badaczem przyrody". Celem zadania jest uczenie poprzez niezwykłe doświadczenia i eksperymenty, zainspirowanie i pobudzanie uczniów do myślenia.

Wsparcie skierowane jest do uczniów szkoły podstawowej: klas IV-VII w roku szkolnym 2017/2018 i IV-VIII w roku szkolnym 2018/2019.

Zajęcia będą realizowane w grupach 8-osobowych wg następującego schematu:

a) rok szkolny 2017/2018: 2 grupy;

b) rok szkolny 2018/2019: 2 grupy.

Zajęcia będą prowadzone w wymiarze 30 godz./rok/grupę,  w oparciu o program opracowany przez nauczyciela prowadzącego, uwzględniający wykorzystanie zakupionych w ramach Projektu narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej.

Podczas każdej edycji zajęć odbędzie się wycieczka edukacyjna do Warszawy, obejmująca swym zakresem:  laboratoria Centrum Nauki Kopernik, BioCentrum Edukacji Narodowej, Muzeum Ziemi i Geologiczne.

3)    Zadanie  nr 5 „Z matematyką przez życie” skierowane jest do uczniów szkoły podstawowej: klas IV-VII w roku szkolnym 2017/2018 i IV-VIII w roku szkolnym 2018/2019. Celem zadania będzie wykorzystywanie myślenia matematycznego przez każdego z uczestników do rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji oraz nabycie umiejętności prezentowania wyników z wykorzystaniem TIK..

Zajęcia będą realizowane w grupach 8-osobowych wg następującego schematu:

a) rok szkolny 2017/2018: 1 grupa;

b) rok szkolny 2018/2019: 2 grupy.

Zajęcia będą prowadzone w wymiarze 30 godz./rok/grupę,  w oparciu o program opracowany przez nauczyciela prowadzącego, uwzględniający wykorzystanie zakupionych w ramach Projektu narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej.

4)    Zadanie  nr 6 "„Ja i mój robot”. Wsparcie skierowane jest do uczniów zarówno szkoły podstawowej jak i klas gimnazjalnych. Dotyczy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania, ma na celu wskazanie na potrzebę innowacyjności, wykorzystywania nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz stosowania nowości w zakresie technologii informacyjnej.

Zajęcia będą realizowane w grupach 8-osobowych wg następującego schematu:

a) rok szkolny 2017/2018: po 1 grupie wyłonionej zarówno spośród uczniów szkoły podstawowej, jak i uczniów klas gimnazjalnych;

b) rok szkolny 2018/2019:  2 grupy wyłonione spośród uczniów szkoły podstawowej oraz 1spośród uczniów klas gimnazjalnych.

Zajęcia będą prowadzone w wymiarze 30 godz./rok/grupę,  w oparciu o program opracowany przez nauczyciela prowadzącego. W ramach zadania zostaną wykorzystane pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć: roboty Lego WeDo 2.0 oraz  roboty Lego Mindstorms EV3. Każdego roku trwania Projektu zostaną zorganizowane wycieczki na Wydział Robotyki jednej z krakowskich uczelni wyższych.

5)    Zadanie  nr 7 „Gim Interdyscyplinarne”, w ramach którego wsparcie skierowane jest do uczniów klas gimnazjalnych. Celem zadania jest zaangażowanie uczestników zajęć w odkrywanie praw przyrody dzięki prowadzeniu eksperymentów oraz rozwiązywanie problemów badawczych.

Zajęcia pozalekcyjne realizowane będą dla 2 grup w każdym roku szkolnym: grupy uczniów mających trudności w nauce przedmiotów przyrodniczych oraz  grupy uczniów pragnących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia przyrodnicze.

Zajęcia będą prowadzone w grupach 8-osobowych z wykorzystaniem doposażonej w sprzęt i narzędzia TIK pracowni przyrodniczej.

Podczas każdej edycji zajęć odbędzie się wycieczka edukacyjna do Warszawy, obejmująca swym zakresem:  laboratoria Centrum Nauki Kopernik, BioCentrum Edukacji Narodowej, Muzeum Ziemi i Geologiczne.

6) Zadanie  nr 8 „Laboratorium cyfrowe” skierowane do uczniów klas gimnazjalnych, ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych, w szczególności doskonalenie umiejętności  przetwarzania informacji, komunikacji oraz tworzenia informacji cyfrowej.

Zajęcia będą realizowane dla jednej grupy, max. 8-osobowej, w każdym roku szkolnym, w wymiarze 30 godz./rok/grupę,  w oparciu o program opracowany przez nauczyciela prowadzącego.

3.    Realizacja zajęć w ramach zadań od 3 do 8, w każdym roku szkolnym rozpocznie się w 3 tygodniu września, a zakończy w 3 tygodniu czerwca.

§ 5

Zasady rekrutacji

1.    Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

2.    Szkoła prowadzi kampanię informacyjną o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu – co najmniej tydzień przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego (informacja przekazywana ustnie podczas spotkań z rodzicami, uczniami, ogłoszeń na tablicy informacyjnej, stronie internetowej szkoły i Beneficjenta, w biuletynie informacyjnym szkoły).

3.    Rekrutacja podstawowa uczniów/uczennic prowadzona jest na początku Projektu oraz na początku każdego roku w okresie dofinansowania Projektu. Rekrutacja podstawowa nauczycieli/nauczycielek prowadzona jest na początku Projektu. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w ciągu roku szkolnego na wniosek Rodziców/uczniów/nauczycieli.

4.    Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: szkolny koordynator Projektu, sekretarka szkoły i nauczyciel informatyki.

5.    Do projektu mogą zgłaszać swój udział zgodnie z kryteriami dostępu:

1)    uczniowie/uczennice Szkoły Podstawowej (II etapu edukacyjnego) i Gimnazjum w Zadrożu  (III etap edukacyjny) poprzez swoich Rodziców;

2)    nauczyciele/nauczycielki nauczania przedmiotowego Zespołu Szkół w Zadrożu.

6.    W przypadku uczniów zastosowany zostanie system preferencji, czyli w pierwszej kolejności do Projektu będą kwalifikowani uczniowie/uczennice wg następujących kryteriów:

1)    kryteria dodatkowe przy rekrutacji do zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów:

a)    ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu, na koniec roku szkolnego poprzedzającego rekrutację (w przypadku ucznia klasy 4 szkoły podstawowej ocena wystawiona przez n-la prowadzącego zajęcia danego typu w kl. 3 wyrażona stopniem w skali od 1 do 6)

 • z zajęć komputerowych/informatyki – dotyczy rekrutacji do zajęć: "Ja i mój robot",  "Laboratorium cyfrowe" (w przypadku uczniów gimnazjum, którzy w szkolnym planie nauczania nie mieli jeszcze informatyki, w procesie rekrutacji rozpatrywana będzie ocena klasyfikacyjna z zajęć komputerowych na koniec klasy VI);
  2 punkty – ocena bardzo dobra lub celująca;
  1 punkt – ocena dobra,
 • z matematyki (dotyczy rekrutacji do zajęć "Z matematyką przez życie")
  2 punkty – ocena bardzo dobra lub celująca;
  1 punkt  – ocena dobra,
 • z przyrody (dotyczy rekrutacji do zajęć "Jestem badaczem przyrody")
  2 punkty – ocena bardzo dobra lub celująca;
  1 punkt – ocena dobra,
 • średnia ocen z biologii, chemii, geografii i fizyki (dotyczy rekrutacji do "Zajęć interdyscyplinarnych")
  2 punkty – średnia 5,0 i więcej;
  1 punkt  – średnia powyżej 3,5;

b)    posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego – 1 punkt;

c)    sytuacja ekonomiczna rodziny w rozumieniu niskich dochodów (w oparciu o zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy finansowej) – 1 punkt;

d)    posiadanie przez ucznia opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych – 1 punkt;

e)    wniosek n-la prowadzącego zajęcia danego typu o zainteresowaniach lub uzdolnieniach kierunkowych ucznia – 1 punkt,

2)    kryteria dodatkowe przy rekrutacji do "Zajęć interdyscyplinarnych" dla uczniów mających problemy z nauką przedmiotów przyrodniczych:

a)    średnia ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów: biologia, chemia, geografia, fizyka na koniec roku szkolnego poprzedzającego rekrutację:
2 punkty – średnia 2,5 i mniej;
1 punkt  – średnia 3,5 i mniej,

b)    wniosek n-la prowadzącego zajęcia biologii, chemii, geografii lub fizyki o potrzebie objęcia ucznia wsparciem – 1 punkt;

c)    posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego – 1 punkt;

d)    sytuacja ekonomiczna rodziny w rozumieniu niskich dochodów (w oparciu o zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy finansowej) – 1 punkt;

e)    posiadanie przez ucznia opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych – 1 punkt.

7.    Do zajęć kwalifikują się uczniowie którzy sumarycznie uzyskali najwięcej punktów.

8.    Kryteria o których mowa w punktach: 1a), 1b), 1d), 2a), 2c), 2e) weryfikowane będą na podstawie arkuszy ocen ucznia, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń wychowawcy klasy III SP, kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, kserokopii opinii PP-P.

9.    Kryteria o których mowa w punktach: 1c) i 2d) weryfikowane będą na podstawie zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.

10.  Kryteria o których mowa w punktach: 1e) i 2b) weryfikowane będą na podstawie wniosku  nauczyciela prowadzącego zajęcia danego typu o zainteresowaniach, uzdolnieniach kierunkowych ucznia lub wniosku nauczyciela prowadzącego zajęcia biologii, chemii, geografii lub fizyki o potrzebie objęcia ucznia wsparciem.

11.  Utworzona będzie lista rezerwowa na wypadek rezygnacji uczestników w trakcie trwania Projektu.

§ 6

1.    W przypadku nauczycieli, kryteriami dodatkowymi podczas rekrutacji do poszczególnych  szkoleń będą:

1)    posiadanie statusu nauczyciela matematyki – dotyczy szkoleń:

 • praca metodą eksperymentu na matematyce;
 • rozwijanie zainteresowań matematyczno – przyrodniczych,

2)    posiadanie status nauczyciela jednego z przedmiotów przyrodniczych – dotyczy szkoleń:

 • warsztaty przyrodnicze – praca metodą eksperymentu;
 • rozwijanie zainteresowań matematyczno - przyrodniczych;
 • wycieczka z mapą w sieci,

3) posiadanie status nauczyciela jednego z przedmiotów przyrodniczych, matematyki lub informatyki – dotyczy szkolenia:

 • praca z uczniem zdolnym.

2.    Brak kryterium dodatkowego do szkoleń  zakresu TIK:

 • modele pracy z użyciem narzędzi dydaktyki cyfrowej;
 • projekt edukacyjny z wykorzystaniem platformy – e-learningowej;
 • wykorzystanie platformy edukacyjnej w pracy n-la;
 • wykorzystanie darmowych narzędzi i aplikacji internetowych w pracy n-la;
 • aktywna wizualizacja z wykorzystaniem narzędzi TIK.

3.    Kryteria o których mowa w punkcie 1. weryfikowane będą na podstawie przydziału czynności nauczycieli na dany rok szkolny.

4.    Dostęp do szkoleń jest niedyskryminujący ze względu na płeć, wiek czy niepełnosprawność.

§ 7

Proces rekrutacji

1.    W celu zgłoszenia do projektu ucznia/uczennicy należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, wypełniony i podpisany przez Rodziców komplet dokumentów rekrutacyjnych:

a)    Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy (załącznik nr 1a);

b)    kopię zaświadczenia/zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu rodziny z pomocy (jeżeli dotyczy);

c)    kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku uczniów gimnazjum, którzy w szkolnym planie nauczania nie mieli jeszcze informatyki- jeżeli dotyczy);

d)    zaświadczenie wychowawcy klasy III SP (jeżeli dotyczy);

e)    kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli dotyczy);

f)    kserokopii opinii PP-P (jeżeli dotyczy).

2.    W celu zgłoszenia do projektu nauczyciela/nauczycielki należy dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełniony i podpisany     Kwestionariusz zgłoszeniowy nauczyciela/nauczycielki (załącznik nr 1b).

3.    Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację przez Kandydata/Kandydatkę, a w przypadku rekrutacji uczniów przez ich Rodziców niniejszego Regulaminu.

4.    Rekrutacja prowadzona będzie przez pierwsze dwa tygodnie września w każdym cyklu rekrutacyjnym (raz w danym roku szkolnym).

5.    W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników, rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły.

6.    O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół potwierdzający spełnianie przez Kandydata/Kandydatkę wymagań formalnych i kryteriów dodatkowych oraz zakwalifikowanie do udziału w Projekcie.

7.    W przypadku uczniów posiadających taką sama liczbę punktów rekrutacyjnych, pierwszeństwo w pierwszym roku Projektu mają uczniowie klasy 3 gimnazjum (z uwagi na kończenie nauki), w każdym roku uczeń z niepełnosprawnościami (posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego).

8.    Komisja Rekrutacyjna sporządza listy rankingowe na poszczególne rodzaje zajęć. Wyniki rekrutacji podaje do publicznej wiadomości, w dniu 14 września, poprzez wywieszenie list w szkole oraz na stronie www szkoły (załącznik nr 2).

9.    Osoby na listach rankingowych będą umieszczane w kolejności alfabetycznej.

10.  Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn dokumentując procedurę wyboru.

11.  Kandydaci/Kandydatki, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną uwzględnieni na listach rezerwowych poszczególnych rodzajów zajęć.

12.  W przypadku rezygnacji z danych zajęć uczestnika zakwalifikowanego do Projektu, na jego miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny uczestnik z listy rezerwowej na dane zajęcia.

13.  Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie poprzez złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do 7 dni roboczych od dnia upublicznienia listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.

14.  Z procedury odwoławczej Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół.

§ 8

Warunki udziału w Projekcie

1.    Osoby zakwalifikowane do Projektu w ciągu trzech dni roboczych od dnia upublicznienia listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie,  dostarczają podpisane i wypełnione następujące dokumenty, które są warunkiem udziału Uczestnika w Projekcie:

1)    Deklarację o uczestnictwie w Projekcie – załącznik nr 3,

2)    Oświadczenie uczestnika Projektu (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu) – załącznik nr 4,

3)    Wypełniony formularz: Zakres danych osobowych do systemu SL 2014 – załącznik nr 5.

2.    Dokumenty dostępne są do pobrania w sekretariacie szkoły, jak również na stronie internetowej szkoły (www.zs-zadroze.outline.pl).

§ 9

Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do Projektu, staje się Uczestnikiem Projektu, któremu przysługują prawa i obowiązki określone niniejszym Regulaminem.
 2. Zadeklarowanie przez Uczestnika udziału w Projekcie jest zobowiązaniem do udziału w zajęciach/szkoleniach.
 3. Uczestnik ma prawo do:

1)    udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w Projekcie;

2)    korzystania z pomocy dydaktycznych;

3)    wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu.

4.  Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:

1)    przestrzegania niniejszego Regulaminu;

2)    punktualnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach, każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach/szkoleniach. Odpowiedzialnym za zebranie podpisów jest osoba prowadząca zajęcia/szkoleniach;

3)    wypełniania ankiet i diagnoz związanych z realizacją Projektu dla celów monitoringu, kontroli
i ewaluacji.

§10

Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

2.    Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów programowych.

3.    Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga szkolny koordynator  Projektu w konsultacji z koordynatorem gminnym.